گروه دنگ دنگ


خدمات ارائه شده :

ویدئو موزیک

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

گروه کوبه ای دنگ دنگ
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1395
زمان :70دقیقه

کنسرت گروه کوبه ای دنگ دنگ
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1395
زمان :70دقیقه