مجله برق


خدمات ارائه شده :

موشن گرافیک

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

تیزر مجله برق ( وزارت نیرو)
تکنیک ساخت: رئال ، انیمیشن، موشن گرافیک
تاریخ تولید:1395
زمان :30ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه