شرکت نظارت گستر


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

عکاسی صنعتی

طراهی هویت برند

شرکت نظارت گستر ایمن در سال 1381 در پاسخ به نیازهای بازارو در ادامه گسترش پروژه های ملی مانند پروژه نظارت تلویزیونی تهران بزرگ در زمینه اجرا و ارائه راه حل های نظارت و حفاظتی در امر CCTVتاسیس شد
- تمایز حضور در نمایشگاه ایپاس تهران1393-1394
- طراحی و کمپین حضور در نمایشگاه intersec دبی
- معرفی کلیه برندها و طراحی هویت بصری ( برندهای raster,sayotech,vmax,high-tech,raster blue,raster red)
- استفاده موثر از پکیج در نمایشگاههای داخلی و خارجی،همایش، سمینار و شبکه داخلی کشور

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

شرکت نظارت گستر ایمن
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1393
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

شرکت نظارت گستر ایمن
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ لولید:1393
زمان: 30دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

هویت برند