شرکت مِدتیوب


خدمات ارائه شده :

مستند تبلیغاتی

بانک تخصصی فیلم پزشکی کشور"مد تیوب". یک دستیار پزشکی اگر بخواهد کنار یک استاد قرار بگیرد تا روش جدیدی را در جراحی فرا گیرد ممکن است یک یا چند بار تنها این امکان را پیدا کند اما با ایجاد بانک فیلم های تخصصی امکان مشاهده انواع روش های جدید جراحی را پیدا می کند.
مخاطب "مد تیوب" متخصصان و مخاطب "هلث تیوب" مردم هستند. ما در "هلث تیوب "و "مد تیوب "فیلم های مورد تایید وزارت بهداشت را قرار می دهیم تا متخصصان بتوانند از روش های آموزشی جدید در حوزه پزشکی و مردم بتوانند از پیام های پزشکی و سلامتی متناسب برای هر قشری استفاده کنند.
- افزایش آگاهی نسبت به تمامی بخش های وب سایت
- معرفی سایت به تمامی پزشکان
- معرفی فعالیت ده ساله مدیریت بخش فروش
- استفاده موثر از تیزر در کلیه رسانه های تصویری برای اطلاع رسانی بهینه به مخاطبان

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

سایت پزشکی مدتیوب
تکنیک ساخت: رئال
تاریخ تولید:1390
زمان: 45قیقه
زمان انتخابی:1دقیقه