شهرداری تهران


خدمات ارائه شده :

انیمیشن 2 بعدی

مجموعه تیزرهایی که با تکنیک ساختاری انیمیشن دوبعدی جهت تاثیر گذاری بر روی فرهنگ جامعه و نوع استفاده ازمواد مصرفی تولید شده است.

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

تیزر شهرداری تهران
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1383
زمان : 30 ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه

تیزر شهرداری تهران
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1383
زمان : 30 ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه