سریال دا


خدمات ارائه شده :

تدوین

صداگذاری و جلوه های صوتی

مشاور کارگردان و انیمیت

سریال دا بر گرفته از کتاب دا خاطرات خانم سیده زهرا حسینی که در مورد جنگ ایران و عراق نوشته شده است.
- تدوین و صداگذاری انیمیشن دا 114 قسمت هر قسمت 15 دقیقه ، پخش از شبکه یک سیما
- تاریخ ساخت سریال دا : 1390تا 1392

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه

سریال دا پخش از شبکه یک سیما
114 قسمت
تکنیک ساخت: انیمیشن
تاریخ تولید:1392
زمان: 15دقیقه
زمان انتخابی:1دقیقه