سازمان حفاظت محیط زیست


خدمات ارائه شده :

انیمیشن 2 بعدی

سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی دولتی است که بر امور مربوط به حفظ محیط زیست ایران نظارت دارد. این سازمان وابسته به ریاست جمهوری ایران است و به منظور فرهنگ سازی برنامه منسجمی برای این امر دارد.

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

تیزر حفاظت محیط زیست استان تهران
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1383
زمان : 30 ثانیه