سازمان آب و فاضلاب


خدمات ارائه شده :

انیمیشن 2 بعدی

سازمان آب و فاضلاب
مجموعه تیزرهای انیمیشن سازمان آب و فاضلاب کشور جهت مصرف درست از آب کشور و آلوده نکردن چاههای زیر زمینی

خروجی های این پروژه

مستند تبلیغاتی

تیزر سازمان آب و فاضلاب
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1381
زمان : 30 ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه

تیزر سازمان آب و فاضلاب
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1381
زمان : 30 ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه

تیزر سازمان آب و فاضلاب
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1381
زمان : 30 ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه

تیزر سازمان آب و فاضلاب
تکنیک ساخت: انیمیشن دو بعدی
تاریخ تولید:1381
زمان : 30 ثانیه
زمان انتخابی:1دقیقه